studies

Hoofdstudie:
Studie Theologie aan de Theologische Faculteit in Tilburg  (nu ondereel van Tilburg University),
specialisatie: Basispastoraat (Praktische Theologie)
is afgerond met Doctoraal-examen met als hoofdvakken:
Pastoraal Theologie en Agogiek
en doctoraal-scriptie met als titel: "Op weg naar een emancipato­risch pastoraat. Pastor en pastoranten op zoek naar intersubjec­tiviteit."
 

overige studies:
Aan de Katholieke Universiteit Nijmegen gevolgd
de aanvullende doctoraal opleiding Godsdienstpsychologie.
gevolgd door vooronderzoek 'zingeving bij mensen met een verstandelijke handicap' i.s.m. vakgroep Godsdienstpsychologie (bedoeld voor promotie), gevolgd door boek 'Mensen met een verhaal', begeleid door vakgroep godsdienst­psychologie en enkele praktische theologen.
 
theologisch seminar aan Universiteit en wetenschappelijke instellingen in Jeruzalem rond het thema 'Verzoening"
 
modules Speltherapie bij mensen met een verstandelijke handicap en training 'Spelbeelden" aan Hogeschool Utrecht, Agogische faculteit, Centrum voor Spelmethodiek, 1998.
 
2-jarige post-academische opleiding Contextueel Pastoraat.
 
2 jarige voorgezette opleiding Contextuele Therapie, gevolgd bij ‘Leren over leven”, Utrecht.